FELHÍVÁS – pályázat telekvásárlás támogatására

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekvásárlók támogatásáról szóló 17/2012.(VI.12.) rendeletének 5. §-a alapján pályázatot hirdet telekvásárlók támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • a 45 év alatti (házastársak és élettársak közül legalább az egyik 45 év alatti) fiatal házasok, élettársi kapcsolatban élő személyek, a saját háztartásukban legalább egy kiskorú eltartásáról gondoskodó házasok és élettársak, valamint az egyedülálló gyermekes személyek és egyedülállók.

Házastársak, élettársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban azzal, hogy a támogatással érintett ingatlanon együttesen és kizárólagosan szereznek tulajdonjogot.

Méltányosságból a támogatásban részesülő szülője a támogatással érintett ingatlanon haszonélvezeti jogot szerezhet, amennyiben hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy tulajdonrésze eladásával, vagy készpénzzel segítette a támogatást igénylő ingatlan vásárlását.

A támogatás a telekvásárlók részére csak akkor állapítható meg:

– ha nincs lakástulajdonuk, illetve a tulajdonukban lévő lakást legalább a telekvásárlással egy időben értékesítik és ezt előszerződéssel vagy adásvételi szerződéssel igazolják,

– ha öröklés útján szerzett és haszonélvezettel terhelt tulajdonuk van, de a lakásingatlanban a haszonélvező lakik,

– ha az önkormányzati bérlakás határozatlan idejű bérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára lemondtak.

Nem állapítható meg támogatás a pályázóknak:

 • ha pályázók családjában az 1 főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét,
 • ha pályázók családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét,
 • ha pályázók egyike sem rendelkezik határozatlan időtartamú munkaviszonnyal, közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonnyal, vagy munkaviszony jellegű jogviszonnyal.
 • ha pályázó a pénzintézettel a telekvásárlásra vonatkozó hitelszerződést már megkötötte,
 • aki a támogatás iránt benyújtott pályázatában olyan valótlan adatot közöl, mely számára jogtalan előnyt jelentene, különösen ha a jövedelmi-vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozata tartalmaz valótlan adatot,
 • Telekvásárlás esetén az eladó az igénylőnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A pályázatokat az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, a hivatal által készített formanyomtatványon.

A pályázatnak tartalmazni kell:

 • a pályázók személyi adatait
 • a megvásárolandó lakótelek várható tulajdonosainak személyi adatait
 • a pályázók vagyoni helyzetét
 • a rendelkezésre álló anyagi fedezetet

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázók és a velük közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző havi átlagjövedelméről szóló igazolásokat (jövedelem: a családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás és az önkormányzattól kapott rendszeres pénzellátás)
 • a telekvásárlásról szóló adásvételi szerződés másolatát,
 • a lakásingatlan, építési telek 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát.

A támogatás juttatásáról, formájáról és mértékéről a Bizottság határoz.

A támogatás megítélésénél előnyt élvez:

Aki Ajka város önkormányzatától vásárol építési telket, és azon építkezik, illetve Ajka város Önkormányzatának tulajdonában (résztulajdonában) álló gazdasági társaságtól telket vásárol.

A támogatás megítélésénél – egyébként azonos feltételek mellett – megelőzik az alábbi sorrendben:

 • a pályakezdő fiatal házasok a többi pályázót,
 • a fiatal házasok az egyedülálló gyermekeseket és élettársi jogviszonyban élőket,
 • a többgyermekes családok a kisebb családokat,
 • az építkezők a lakásvásárlókat,
 • a zsúfoltan lakók a rendezett körülmények között lakókat.

A támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás, kizárólag lakótelek megvételére, feltéve, hogy a támogatott a lakótelken lakóházat épít.

A támogatás mértéke: maximum 1.000.000.-Ft. A pályázók egyéni körülményeik alapján a következő támogatásban részesíthetők:

 • támogatás maximális összege gyermektelen pályázónál 500.000.-Ft
 • a támogatás maximális összege 1 gyermeket nevelő vagy gyermektelen, de 1 születendő gyermeket vállaló pályázó esetén 750.000.-Ft
 • a támogatás maximális összege 2 gyermeket nevelő vagy 1 gyermeket nevelő és 1 születendő gyermeket vállaló vagy gyermektelen, de 2 születendő gyermeket vállaló pályázó esetén 1.000.000.-Ft.

A támogatási összegek tekintetében a gyermekvállalás teljesítésre vonatkozó határidő egy gyermek vállalása esetén 2 év, két gyermek vállalása esetén 4 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt, a támogatás szerződés aláírásától kell számítani. Ha a gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbítható, ha a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalás határidőig igazolják.

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a pályázó örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vérszerinti gyermeket, melynek megtörténtét jogerős bírósági vagy hatósági határozat igazolja.

A pályázat benyújtható: 2018. március 12. napjától 2018. november 14. napjáig terjedő időszakban.

Pályázati nyomtatvány beszerezhető és a pályázat benyújtható az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján (4. emelet 415. sz. iroda.) ügyfélfogadási időben.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokat Ajka Város Önkormányzata Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága a benyújtást követő ülésén bírálja el és a döntésről a pályázókat írásban értesítik.

 

                                                                                                Johanidesz Sándor sk.

                                                                                  Szociális és Környezetvédelmi Bizottság

                                                                                                            elnöke

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás