Korom a nyakba… – a polgármester határozott fellépést kért

Archív (Fotó: Györkös)

Schwartz Béla polgármester nyílt levelet fogalmazott Ajka város levegőszennyezésének ügyében a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal hivatalvezetőjének, Benczik Zsoltnak, amit az alábbiakban változtatások nélkül közlünk:

Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Bizonyára nem ismeretlen Ön előtt Ajka városában tapasztalható levegő szennyezésének a problémája. A város levegőjét különösen két dolog szennyezi: az egyik a Bakonyi Hőerőmű kéményeiből származó pernye, a másik pedig az, hogy időnként leírhatatlan bűzt érzünk. A probléma megoldása érdekében Önkormányzatunk határozott fellépést kért az Önök jogelődjétől a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Környezetvédelmi Hatóságától.

A Hivatal különböző méréseket rendelt el, ami alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Bakonyi Erőmű túllépi a számára megengedett környezetvédelmi határértékeket. Megjegyezzük azt is, hogy a pernye kibocsátásra vonatkozó határérték túllépést azért nem tudta a Hivatal megállapítani, mivel arra vonatkozóan állításuk szerint a törvény nem állított fel határértékeket.

Kértük a Hivataltól az Erőmű tevékenységének korlátozását és kötelezését arra, hogy oldja meg a várost sújtó levegőszennyezést. A Fejér Megyei Kormányhivatal feladatkörét Önök vették át. Nyilván azok a kérések, amelyeket az előző környezetvédelmi hatóság felé megfogalmaztunk, azokat Önöktől is kérjük, hogy valósítsák meg. Tehát, kötelezzék a Bakonyi Erőműt arra, hogy szüntesse meg a várost sújtó környezetszennyezést.

Megjegyzem, mi magunk többször fordultunk a Bakonyi Erőmű menedzsmentjéhez valamint a tulajdonosi köréhez a probléma megoldása érdekében, azonban ők a szennyezés tényének a bagatellizálására törekednek és nem tettek semmit annak érdekében, hogy Ajka levegője megtisztuljon. Időközben tudomásunkra jutott, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt.-t értékesítették és a társaságot a VEOLIA Zrt. vásárolja meg.

A VEOLIA Zrt. vezetői jelezték, hogy a kialakult helyzetet ismerik és lépéseket kívánnak tenni a mielőbbi megoldás érdekében. Tájékoztatásuk szerint hasonló problémát tapasztaltak a pécsi erőmű esetében is, amit szintén ők vásároltak meg. A Pécsett végrehajtott munkálatok eredményeképpen a légszennyezés megszűnt. Mivel az Ajkai Erőmű hasonló technológiai folyamatot alkalmaz, mint a pécsi erőmű, így feltételezhetjük, hogy a légszennyezés Ajkán is megoldódik. Nyilván beruházásokat kell e cél érdekében megvalósítani, ami időt igényel, de a társaság törekvése az, hogy a légszennyezés problémáját megoldja. A VEOLIA Zrt. ajkai birtokba adása 2017. október 1-én következik be, így ezt követően tudnak megalapozottan nyilatkozni a kilátásokat illetően. 2017. október 1-e még messze van. Addig is el kell viselnünk ezt az iszonyatos szennyeződést?

A Bakonyi Erőmű vezetésével folytatott tárgyalásaink, levelezéseink nem vezettek eredményre, sőt az utóbbi egy évben viszonyunk kifejezetten elromlott. Nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy több bírósági eljárást kezdeményeztünk az Erőmű és az Erőmű vezetői ellen. Az egyik eljárásunkat a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság utasította el, mondván, hogy itt nem történt bűncselekmény. Önök pedig, mint a környezetvédelem felügyelő szerve
gyakorlatilag nem tettek semmit. Már említettem a saját kezdeményezéseinket, ami alapján Önöknek hivatalból fel kellett volna lépni a Bakonyi Erőművel szemben. Egyetlen egy olyan intézkedést nem tettek, vagy bennünket nem értesítettek, ami azt mutatta volna, hogy Önök fellépnek a környezetszennyezők ellen. Nyilván nem csak a saját véleményemet fogalmazom meg az Önök munkájával kapcsolatban, amikor azt mondom, az Önök munkája kimerül a látszatlevelezésekben. Számtalan ajkai polgár beadványát ismerjük, amit Önökhöz eljuttattak, és amelyekre Önök
semmitmondó válasszal reagáltak. Mivel Önök rendelkeznek a környezetvédelem terén hatáskörrel, nyomatékosan kérem Hivatalvezető Urat a határozott és gyors beavatkozásra annak érdekében, hogy a környezetszennyezés megszűnjön. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk az Önök felelősségét is felvetni. Ezt azért is vagyok kénytelen megtenni, mivel a jelenlegi válaszaikból és lépéseikből arra lehet következtetni, hogy Önök asszisztálnak a
Bakonyi Erőmű környezetszennyező tevékenységéhez.

Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Kérem, hogy hatásköréből fakadóan azonnali hatállyal kötelezze a Bakonyi Erőmű Zrt–t az erőművi tevékenység olyan technológiai keretek között történő folytatására, amely mellett nincs pernyekibocsátás. Figyelmébe ajánlom, hogy a Facebook közösségi portál „Elegünk van a koromból” oldalán megjelent írásokat tanulmányozza és az abban foglaltakra megfelelő választ adjon. Kérem továbbá, hogy szíveskedjék az Ön hivatalához 2016. szeptember 1-től a
mai levél kézhezvételéig beérkezett panaszokat, feljelentéseket, észrevételeket, valamint az ezekre adott válaszokat, intézkedéseket, terveket részemre megküldeni. Ezek ismeretében kívánjuk eldönteni, hogy mi lesz Ajka Város Önkormányzatának álláspontja a további lépések megtételéhez. Amennyiben szükséges kezdeményezni fogjuk az Európai Unió illetékes hatóságának a beavatkozását is.

A j k a, 2017. augusztus 3.

Tisztelettel:

Schwartz Béla
polgármester

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás