Pályázat fecskeházi garzonra

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet a 8400 Ajka, Újélet utca 18. fsz. 8. és fsz. 9. szám alatti Fecskeházban megüresedő garzonlakásokra.

A fsz. 8. és fsz. 9.  szám alatti lakás egy szobás, 31 m2 alapterületű, a lakbér 350,- Ft/m2/hó. Energetikai besorolás: „C” minősítés

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthatnak be az ajkai lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező 35 év alatti fiatal párok, akik lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb 5 évig lehetnek a garzonházban bérlők.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

 • a fiatal pár házastársi vagy élettársi kapcsolatban él,
 • nem rendelkeznek önálló ingatlantulajdonnal,
 • mindketten kereső tevékenységet folytatnak (kereső tevékenységnek minősül az anyasági ellátás is),
 • Magyarországon bejegyzett hitelintézettel, vagy biztosító társasággal kötött lakáscélú előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek. A szerződésnek legalább a bentlakás időtartamára kell szólnia, vagy 4 éves időtartam esetén a lejárat előtt meg kell hosszabbítani. Az előtakarékosság havi összege nem lehet kevesebb 25.000,-Ft-nál.

A garzonlakásban a bérleti idő a bérleti szerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 5 év, az 5 év eltelte után a lakást a fiataloknak el kell hagyni.

Az elhelyezés biztosításának feltétele, hogy a fiatal pár írásban vállalja, hogy minden változást mely a lakásbérleti szerződésben foglaltakat érinti, 15 napon belül írásban bejelenti a bérbeadással megbízott szervnek.

Szerződésszegésnek minősül és a lakást 3 hónapon belül el kell hagynia a fiatal párnak, ha

 • akár egyikőjük kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik,
 • a vállalt lakáscélú előtakarékosságot 90 napnál hosszabb ideig nem fizeti, illetve nem a szerződésben vállaltak szerint fizeti,
 • 2 hónapot meghaladó lakbérhátraléka van, és a bérbeadással megbízott szerv írásos felszólítására 8 napon belül a hátralékot nem fizeti be,
 • a fiatal pár házassága, élettársi kapcsolata megszűnik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét és címét,
 • a pályázatra vonatkozó jogosultságot igazoló iratokat, nyilatkozatokat (munkáltatói igazolás, előtakarékossági szerződés másolata)
 • az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja, és a megpályázott lakásra bérleti szerződést kíván kötni,
 • valamint, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy nevét a bizottság nyilvánosságra hozza.

Több pályázó esetén előnyt élvez az a fiatal pár, amelyik

 • pályakezdő,
 • régebben kezdett lakáscélú előtakarékosságot,
 • a bizottság által előírt összegnél nagyobb előtakarékosságot vállal.

A pályázatokat 2018. február 7. napjáig írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján (IV. emelet 415. szoba). A megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő!

Pályázati nyomtatvány rendelkezésre áll az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján (415. sz. iroda hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15,30 óra között) vagy letölthető a www.ajka.hu oldalról.

A pályázatokat a bizottság a pályázati határidő leteltét követő, soron következő ülésén bírálja el, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesíti.


Johanidesz Sándor

                                                                               Szociális és Környezetvédelmi Bizottság

                                                                                                        elnöke

Comments

comments

Be the first to comment

Hozzászólás